Privacy Stichting TechNet Eemland

Stichting TechNet Eemland hecht waarde aan uw privacy en verwerkt en gebruikt uw informatie op een veilige wijze. Deze verklaring geeft inzicht in de wijze waarop en met welk doel informatie wordt verzameld.

Persoonsgegevens die wij verwerken Stichting TechNet Eemland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Foto's en video's van evenementen Stichting TechNet Eemland organiseert jaarlijks enkele evenementen en bijeenkomsten. Het is mogelijk dat tijdens deze evenementen foto's en film's worden gemaakt welke gepubliceerd kunnen worden binnen de eigen communicatielijnen (website, social media, persbericht) van Stichting TechNet Eemland. Stichting TechNet Eemland zal dit mededelen vooraf c.q. tijdens het evenement. Een ieder kan ten allen tijde gebruik maken van het recht van bezwaar. Stichting TechNet Eemland zal hieraan gehoor en geen publicatie doen van de desbetreffende afbeelding/filmfragment c.q. de desbetreffende persoon onherkenbaar maken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geslacht
- Gegevens die u telefonisch, per mail of op onze website vertrekt bijvoorbeeld bij een aanmelding voor een bijeenkomst of een profiel op de website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via techniek@techneteemland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Stichting TechNet Eemland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodiging voor een bijeenkomst
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van uw betaling
- Stichting TechNet Eemland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Stichting TechNet Eemland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Delen van persoonsgegevens met derden Stichting TechNet Eemland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting TechNet Eemland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Stichting TechNet Eemland gebruikt technische en functionele, analytische cookies, welke geen impact hebben op uw privacy. De IP adressen zijn geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting TechNet Eemland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting TechNet Eemland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar techniek@techneteemland.nl.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Stichting TechNet Eemland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via techniek@techneteemland.nl

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Contactgegevens
Stichting TechNet Eemland
Postbus 2742, 3800 GG Amersfoort
www.techneteemland.nl
Techniek@techneteemland.nl 

(Amersfoort, juni 2018)