Samen naar een sterk technisch vmbo

€ 100 miljoen voor vmbo-techniek

"Samen werken aan dekkend en toekomstbestendig technisch onderwijs in de regio en blijvend verhogen van de kwaliteit" zijn de hoofddoelen van de notitie "Op weg naar een sterk, dekkend en vernieuwend technisch onderwijs". Op 12 september is de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 gepubliceerd in de Staatscourant door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 - download hier

Stichting Technet Eemland gaat in gesprek met VMBO, MBO, bedrijfsleven en overheid in de regio Eemland om samen plannen vorm te geven.

"Het kabinet is van mening dat een stevige investering nodig is om de middelen waarmee het ‘harde’ techniekonderwijs zijn werk moet doen weer op niveau te krijgen. Om deze transitie te kunnen maken, is het wel van belang dat vmbo-scholen, mbo-instellingen, lokale bedrijven en overheden intensief samenwerken. Daarmee vergroten we het vertrouwen in de gehele beroepskolom. Alleen zo kan het techniekonderwijs zich verder ontwikkelen tot een veerkrachtige sector die zich blijft vernieuwen en zo de technici van de toekomst kan opleiden." (BRON Samen naar een sterk technisch VMBO, 5 juni 2018)

De aanpak is onderverdeeld in 3 fasen In de eerste fase (Aanloopfase 2018 - 2019) komen financiële middelen beschikbaar om direct te investeren in het technisch VMBO. Daarnaast zijn er ook gelden beschikbaar voor regionale planvorming. Deze plannen dienen voor 1 april 2019 gereed te zijn. In fase 2 (Transitiefase 2020-2023) worden de plannen tot uitvoering gebracht. Vanaf 2024 is er sprake van blijvende vernieuwing in techniek en technologie in het VMBO (Fase 3, Structurele fase vanaf 2024). De infografic geeft een overzicht van de fasen.

Op www.sterktechniekonderwijs.nl vind je meer informatie.

Meer weten?

Stichting TechNet Eemland organiseert op donderdag 11 oktober 2018 een bijeenkomst voor locatie directeuren VMBO (BB, KB, GL) en de drie MBO's in Amersfoort.

Stichting TechNet Eemland zet haar netwerk en programma's actief in om bij te dragen aan de regionale planvorming. Vragen? Neem contact op met projectleider Marleen Schrijver - 06-54693592